Algemene voorwaarden SportsForYou

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SportsForYou: SportsForYou alsmede de activiteiten die onder de naam SportsForYou worden aangeboden.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt zoals beschreven in artikel 2 lid a.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen SportsForYou en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

ARTIKEL 2: LID WORDEN

a. Lid worden bij SportsForYou kan via het inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij SportsForYou in te leveren.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

a. Een Overeenkomst bij SportsForYou wordt aangegaan voor de vorm (losse lessen of abonnement) zoals door u aangegeven. Abonnementen zijn voor de minimale periode van drie maanden en worden steeds stilzwijgend één maand verlengd.

b. Met uitzondering van tarieven op afspraak, zijn alle tarieven te vinden op www.SportsForYou.nl.

c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (zie www.SportsForYou.nl) te geschieden. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen.

b. SportsForYou behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door SportsForYou, het Lid de toegang tot SportsForYou te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

c. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

ARTIKEL 5: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van SportsForYou, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of de Deelnemer.

b. SportsForYou en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid en/of de Deelnemer.

c. Het Lid en/of de Deelnemer zal zowel SportsForYou als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. SportsForYou aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of de Deelnemer.

ARTIKEL 6: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot SportsForYou dient het Lid zich te wenden tot SportsForYou.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

a. SportsForYou verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. SportsForYou verwerkt persoonsgegevens voor de debiteuren administratie.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. SportsForYou kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan SportsForYou.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SportsForYou aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en SportsForYou zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar SportsForYou is gevestigd.

ARTIKEL 9: TOT SLOT

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SportsForYou te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden van SportsForYou zijn terug te vinden op www.SportsForYou.nl.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen SportsForYou en het Lid.